LECTOESCRIPTURA, ORTOGRAFIA, GRAMÀTICA I NUMERACIÓ- Aplicació creada per a professionals de l'educació (pedagogues i mestres), que permet realitzar un aprenentatge de la l'escriptura inicial (a partir dels 5 anys). També s'aconsegueix consolidar una escriptura sense errors ortogràfics. Està estructurat per nivells, des de P-5 fins a l'edat adulta. També és una eina molt recomanada per a Nouvinguts i per a persones amb dificultats visuals. Per tal que una persona pugui fer ús de l'aplicació, cal enviar una sol·licitud a "Fes-te membre". A continuació ens posarem en contacte via correu electrònic o per telèfon.

Ja siguis un centre o un particular, estàs a un sol clic de demanar informació

Unsplashed background img 2

És important saber que l'alumne/a ha de treballar de manera totalment autònoma, excepte aquells alumnes que comencen el procés de la lectoescriptura que, al principi, necessiten l'ajuda d'un adult.. El professional o familiar podrà conèixer, en tot moment, la tipologia d'error que aquest comet i veure el seu progrés. Està demostrat que aquelles persones que en fan un ús correcte, evolucionen molt favorablement i s'aconsegueix una disminució important dels errors d'escriptura. A més, és una eina que, per la seva manera de funcionar, millora l'atenció i la memòria auditiva.

Només cal dedicar-hi entre 10 i 15 minuts per sessió, durant 4 dies la setmana. Tot i això, no hi ha cap inconvenient en treballar-hi més estona i tants dies a la setmana com es vulgui.

Funcionament

L'alumne/a sent una paraula o frase (atenció auditiva) i l'ha d'escriure (memòria a curt termini-funció executiva). Quan escriu una lletra que no toca, li surt una ratlla vermella acompanyada d'un so i no pot avançar fins que no escrigui la lletra correcta. La mateixa sessió li anirà sortint fins que la realitzi sense cap error. D'aquesta manera aconseguim que l'alumne/a estigui en tot moment actiu i concentrat en el seu procés d'aprenentatge, bàsic per tal que aquest sigui significatiu.

En tot moment, el professional o familiar pot veure què ha escrit l'alumne/a i si els errors són recurrents. Aquesta aplicació és molt útil per analitzar la tipologia d'error que es realitza i quan es tarda en corregir-lo. Podem demostrar que, a mesura que es va treballant, els errors que es feien, desapareixen. Al final de cada sessió, l'alumne/a és recompensat amb un joc.

Serà el professional o familiar qui assigni el set d'exercicis als seus alumnes, segons el nivell de cadascú. Es recomana:
ESCRIPTURA 1 i 2

Per alumnes de p-5 o 1r de primària que facin l'aprenentatge de la Lectoescriptura. També es recomana per edats més avançades que encara no han realitzat l'aprenentatge lectoescriptor en llengua catalana. (Vocals, N, T, L, M,S, P, D, R, G, C, Q, J, V, F, LL, X, NY, Ç, TR, BR, DR, GR, ABECEDARI). Molt recomanat per a Nouvinguts.

ORTO 0, 1 i 2

Persones que dominen l'escriptura i s'inicien al món de l'ortografia. Es recomana Orto 0 i Orto 1 a primària i Orto 2 a secundària. Repàs de tots els sons, plurals, accentuació, pronoms, apòstrof,...) Seqüències Temporals (Abecedari, dies de la setmana, mesos de l'any, estacions de l'any).

Temps Verbals-Gramàtica

Es treballen tots els temps verbals. Indicatiu, subjuntiu, imperatiu. Infinitius, participis i Gerundis. Molt recomanable per aquelles persones que vulguin realitzar la selectivitat o alguna prova d'accés a cicles formatius. També es treballen aspectes gramaticals.

Taules de multiplicar-Numeració

Es treballen en llengua castellana totes les taules de multiplicar. Estan organitzades de més a menys guiatge. També es treballa l'escriptura de nombres, tant en lletres com en dígits.


Quan el professional o familiar consideri que l'alumne ha superat un nivell, es passa al següent.
IMPORTANT: cal treballar des del navegador Google Chrome.
PROCÉS
  1. Donar-se d'alta com a centre o família i escollir el nombre d'alumnes que faran ús de l'aplicació. Els pagaments es fan a través d'un compte corrent.
  2. Un cop dins de l'aplicació, caldrà donar d'alta als diferents professionals per tal que aquests, donin d'alta als seus alumnes. Si és una família només cal donar d'alta a un professional.
  3. El professional o familiar haurà d'assignar el set d'exercicis a cada alumne/a.
  4. El professional o familiar haurà d'anar revisant la feina que els alumnes fan i, si cal, tornar a assignar-los els exercicis que no s'han realitzat correctament. Es pot saber el dia que s'ha fet cada sessió i el temps utilitzat per fer-la. Això permet controlar la seva evolució temporal.
Per a qualsevol dubte enviar un correu a: info@ortowrite.com