Aplicació única que permet realitzar un aprenentatge de l'escriptura inicial (a partir dels 5 anys). També s'aconsegueix consolidar una escriptura sense errors ortogràfics. Està estructurat per nivells, des de P-5 fins a l'edat adulta, de moment en llengua catalana.

Ja siguis un centre o un particular, estàs a un sol clic de fer-te membre

Unsplashed background img 2

És important saber que l'alumne/a ha de treballar de manera totalment autònoma. El professor o familiar podrà conèixer, en tot moment, la tipologia d'error que aquest comet i veure el seu progrés. Està demostrat que aquelles persones que en fan un ús correcte, evolucionen molt favorablement i s'aconsegueix una disminució important dels errors d'escriptura. A més, és una eina que, per la seva manera de funcionar, millora l'atenció i la memòria auditiva.

Només cal dedicar-hi 10 minuts per sessió. Tot i això, no hi ha cap inconvenient en treballar-hi més estona i tants dies a la setmana com es vulgui.

Funcionament

l'alumne/a sent una paraula o frase (atenció auditiva) i l'ha d'escriure (memòria a curt termini-funció executiva). Quan escriu una lletra que no toca, li surt una ratlla vermella i no pot avançar fins que no escrigui la lletra correcta. La mateixa sessió li anirà sortint fins que la realitzi sense cap error. D'aquesta manera aconseguim que l'alumne/a estigui en tot moment actiu i concentrat en el seu procés d'aprenentatge, bàsic per tal que aquest sigui significatiu.

En tot moment, el professor o familiar pot veure què ha escrit l'alumne/a i si els errors són recurrents. Aquesta aplicació és molt útil per analitzar la tipologia d'error que es realitza i quan es tarda en corregir-lo. Podem demostrar que, a mesura que es va treballant, els errors que es feien, desapareixen. Al final de l'exercici, l'alumne/a és recompensat amb un joc.

Serà el professor o familiar qui assigni el set d'exercicis als seus alumnes, segons el nivell de cadascú. Es recomana:
LECTOESCRIPTURA

Per alumnes de p-5 o 1r de primària que facin l'aprenentatge de la Lectoescriptura. També es recomana per edats més avançades que encara no han realitzat l'aprenentatge lectoescriptor en llengua catalana.

ORTO 0

Persones que dominen l'escriptura i s'inicien al món de l'ortografia. Nivell molt bàsic. Recomanat per primer de primària.

ORTO 1

Es recomana que, a partir de 2n de primària, tothom comenci per aquest nivell, atès que treballa els sons fonètics bàsics i va consolidant les bases de l'ortografia. En cap cas es treballen explícitament les normes ortogràfiques, es realitza de manera indirecta.

ORTO 2

Recomanació: per a alumnes que cursen ESO o Batxillerat o per a persones a partir de 12 anys. Si hi ha dificultats importants d'escriptura, començar per ORTO 1.


... Quan el professor o familiar consideri que l'alumne ha superat un nivell, es passa al següent.
Cal treballar des del navegador Google Chrome.

Per tal que un alumne/a pugui fer ús de l'aplicació, cal donar-se d'alta a través de: info@ortowrite.com amb un cost mensual de 10 euros per alumne/a + IVA (si ens donen d'alta el dia 12, es tornarà a carregar el proper dia 12 del mes següent).

PROCÉS
  1. Donar-se d'alta com a centre o família i escollir el nombre d'alumnes que faran ús de l'aplicació. Els pagaments es fan a través d'un compte corrent.
  2. Un cop dins de l'aplicació, caldrà donar d'alta als diferents professors per tal que aquests, donin d'alta als seus alumnes. Si és una família només cal donar d'alta a un professor.
  3. El professor o familiar haurà d'assignar el set d'exercicis a cada alumne/a.
  4. El professor o familiar haurà d'anar revisant la feina que els alumnes fan i, si cal, tornar a assignar-los els exercicis que no s'han realitzat correctament. Es pot saber el dia que s'ha fet cada sessió i el temps utilitzat per fer-la. Això permet controlar la seva evolució temporal.
Per a qualsevol dubte enviar un correu a: info@ortowrite.com